top of page

HS1601 Drilling Mud Pump

drilling mud pump parts

Ang HS-160 mud pump ay isang pahalang na 、 solong-silindro na dobleng pagkilos 、 kapalit na piston pump. Gumagamit ang pump na ito ng crankshaft at pagkonekta. Ang pangunahing hinimok na systrm na mahusay na may langis at nasa mataas na durablicity ay nasa saradong posisyon. Ang balbula ng pagsipsip at ang mga balbula ng paagusan ay balbula ng tseke ng bola. Ang valves'open at malapit ay maaasahan at tibay. Ang bomba ay may mga kalamangan ng mataas na tungkulin, katamtamang presyon, simpleng istraktura, madaling mapanatili, maliit at magaan, at iba pa. Pangunahin itong ginagamit para sa pagsusumamo ng likido sa paghuhugas sa pagbabarena ng geology ng engineering. Ang likido na ang nilalaman ng buhangin ay mas mababa sa 5% o di-kinakaingawang epekto sa metal at ang mga bahagi ng goma ay maaaring ibigay ng bomba.

PERFORMANCE

The HS-160 Mud Pump is designed for specific applications, particularly in the field of engineering geology and drilling. The  key performance characteristics and features:

 1. Horizontal Single-Cylinder Design: The pump features a horizontal, single-cylinder, double-acting, reciprocating piston design. This configuration is known for its simplicity and reliability in pumping operations.

 2. Crankshaft and Connecting Rod Driven System: The pump utilizes a crankshaft and connecting rod-driven system, which provides a well-oiled and highly durable operation. This closed system ensures that essential components are protected and maintained.

 3. Ball Check Valves for Suction and Discharge: The pump is equipped with ball check valves for both suction and discharge. These valves offer reliable and durable performance, ensuring efficient fluid flow during operation.

 4. High-Duty Operation: The pump is capable of high-duty operation, making it suitable for demanding applications that require consistent and reliable pumping performance.

 5. Moderate Pressure: It operates at a moderate pressure, which is well-suited for supplying washing liquid in engineering geology drilling operations.

 6. Simple Structure: The pump's design features a simple structure, which contributes to ease of maintenance and repair. This simplicity is valuable in fieldwork scenarios.

 7. Ease of Maintenance: Maintenance and servicing of the pump are straightforward, allowing for easy upkeep, reduced downtime, and cost-effective operation.

 8. Small and Lightweight: The pump is designed to be small and lightweight, enhancing its portability and ease of transportation to drilling sites.

 9. Compatibility with Low-Sand Content Liquids: The pump is suitable for supplying liquids with a sand content of less than 5% or those that do not have a corrosive effect on metal and rubber parts. This makes it versatile for various drilling fluid types.

 10. Application in Engineering Geology: The pump is primarily used for supplying the washing liquid required in engineering geology drilling operations. It facilitates the circulation of drilling fluids during geological exploration.

 11. Durable and Reliable Valves: The ball check valves for suction and discharge contribute to the pump's reliability and durability during extended periods of operation.

 12. Versatility: While the pump is designed for specific applications in engineering geology, its versatility allows it to be adapted for other scenarios where its characteristics align with the requirements.

The HS-160 Mud Pump's combination of simplicity, reliability, and compatibility with specific drilling fluid types makes it a valuable tool for professionals involved in engineering geology and drilling. Its ability to handle moderate pressure and provide consistent performance in the circulation of drilling fluids contributes to its practicality and efficiency in the field.

APPLICATION

The HS-160 Mud Pump is designed for specific applications in the field of engineering geology and drilling, particularly for the circulation of drilling fluids and supplying washing liquids. The specific applications where the pump can be effectively utilized:

 1. Engineering Geology Drilling:

  • The pump is primarily used in engineering geology drilling operations to supply the necessary washing liquids for the circulation of drilling fluids. It helps in maintaining borehole stability and collecting geological data.

 2. Soil Sampling and Core Drilling:

  • It can be employed in soil sampling and core drilling projects, where the circulation of clean drilling fluids is essential to extract undisturbed soil samples and core samples for geological and geotechnical assessments.

 3. Environmental Site Assessments:

  • During environmental site assessments, the pump is used to supply washing liquids for soil and groundwater sampling. It aids in assessing contamination levels and environmental hazards.

 4. Mineral Exploration:

  • In mineral exploration projects, the pump can be utilized to supply drilling fluids that help extract core samples for mineral analysis and assessment of ore deposits.

 5. Foundation Engineering:

  • For foundation engineering studies and assessments, the pump assists in maintaining borehole stability while drilling for soil analysis and assessing soil properties for construction projects.

 6. Civil Engineering and Construction:

  • The pump can be used in civil engineering and construction projects to facilitate the circulation of drilling fluids during soil investigations and foundation design.

 7. Geotechnical Investigations:

  • Geotechnical investigations, which involve assessing soil and rock conditions for engineering purposes, benefit from the pump's ability to maintain fluid circulation during drilling operations.

 8. Hydrogeological Studies:

  • Hydrogeological studies that require groundwater monitoring and borehole assessments use the pump to supply clean fluids for sampling and analysis.

 9. Research and Development:

  • In research and development initiatives related to drilling technology and fluid circulation, the pump can be used for experimental drilling and fluid supply.

 10. General Drilling Fluid Circulation:

  • While primarily designed for supplying washing liquids, the pump can also be adapted for general drilling fluid circulation in applications where the liquid has low sand content and is non-corrosive to metal and rubber parts.

The HS-160 Mud Pump's characteristics, such as its simplicity, reliability, moderate pressure operation, and compatibility with specific drilling fluid types, make it a valuable tool for professionals and projects in the fields of engineering geology, drilling, and geotechnical assessments. Its ability to maintain fluid circulation and supply clean liquids contributes to efficient drilling and sampling operations in various applications. Specific applications should be determined based on project requirements and geological or environmental conditions.

How to Buy

Request an Equipment  Quote   

Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.

Buy

Browse Parts and equpments on our store

Reviews
Comments

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
FAQ

Q: What are the three main types of drill rigs?

Show more

The main types of drilling systems include rotary drilling, percussion drilling, and rotary-percussion drilling. Rotary drilling involves a rotating drill bit, percussion drilling uses a hammering action, and rotary-percussion drilling combines both methods to penetrate various soil and rock conditions.

Q: What is the maintenance of a drilling rig?

Show more

Daily maintenance checks should include: Inspecting for Leaks: Check all components for signs of leaks, such as fluid drips or stains. Pay particular attention to hydraulic lines, connections, and valves. Checking Oil and Fluid Levels: Ensure that oil, hydraulic fluid, and other fluids are at appropriate levels.

Q: What are the three main types of drill rigs?

Show more

Drilling rigs can be massive structures housing equipment used to drill water wells, oil wells, or natural gas extraction wells, or they can be small enough to be moved manually by one person and such are called augers.

Q: What are the three types of drilling methods?

Show more

The main types of drilling systems include rotary drilling, percussion drilling, and rotary-percussion drilling. Rotary drilling involves a rotating drill bit, percussion drilling uses a hammering action, and rotary-percussion drilling combines both methods to penetrate various soil and rock conditions.

bottom of page